سوال : چرا به امام عصر علیه السلام لقب مضطر داده شده است؟

جواب :از بررسی مجموعه روایات مربوط به این بحث چنین برمی آید که امام معصوم به عنوان حجت الهی در خیرخواهی به بندگان خدا و محبت به آنان از پدر و مادر به آنها مهربان تر است؛ کدام اضطرار سخت تر از این است که کسی حجت خدا باشد و مسئولیت حفظ و تبلیغ و ترویج و حاکمیت بخشی به همه احکام و ارزش های الهی را برعهده داشته باشد ، اما در شرایطی واقع شود که ببیند حکام جور از یک طرف و منافقان و انسان های هواپرست از طرف دیگر احکام حیات بخش الهی را زیر پا می گذارند و بندگان خدا را از مسیر سعادت واقعی منحرف می سازند و آن ها را به بی راهه سوق می دهند.

-------------------------------

برگرفته از نشریه ی موعود ،شماره 34 ،ص 32.