جبرئیل از طرف خدا نزد آدم (ع ) آمد و گفت : (اى آدم ! من از جانب خدا ماءمور شده ام تا تو را در انتخاب یکى از این سه خصلت ، مخیر سازم ، یکى از آن سه را بر گزین ، و دوتاى آن را واگذار.)

آدم پرسید: آن سه خصلت چیست ؟

جبرئیل گفت : 1- عقل 2- حیاء 3- دین .

آدم گفت : در میان سه خصلت ، خصلت عقل و اندیشیدن را برگزیدم .

جبرئیل به حیاء و دین گفت : شما جدا شوید و عقل را به خودش واگذارید، حیاء و دین گفتند:

(یا جبرئیل انا امرنا اءن نکون مع العقل حیث کان )

(اى جبرئیل ! ما ماءمور هستیم که همراه عقل باشیم و از او جدا نشویم ).

جبرئیل گفت : (خود دانید، آنگاه به سوى آسمان عروج کرد و رفت .

------------------------

منبع : اصول کافى ، ج 1، کتاب العقل و الجهل ، حدیث 2، ص 10.