جمعى از یاران پیامبر صلى الله علیه و آله در منزل ابو ایوب انصارى بودند معاذبن جبل که در کنار رسول خدا نشسته بود. از حضرت معناى آیه (یوم ینفخ فى الصور فتاءتون افواجا) را سؤال کرد.

حضرت فرمود:

اى معاذ! از مطلب بزرگى پرشس نمودى ، آنگاه اشک از دیدگان پیامبر صلى الله علیه و آله جارى شد و فرمود:

ده گروه از امت من در ده صفت گوناگون وارد صحراى محشر مى شوند که از سایر مسلمانان جدا هستند:

بعضى به صورت میمون ، برخى به صورت خوک ، بعضى پاها بالا و صورتشان پایین به سوى محشر کشیده مى شوند، برخى کور و لال ، بعضى زبانشان را مى جوند در حالى که عفونت از دهانشان سرازیر است و اهل محشر از کثافت دهان آنان ناراحت مى شوند، برخى دست و پابریده ، بعضى بر شاخه هاى آتش آویخته ، برخى بدبوتر از مردار گندیده و بعضى در پوشش آتشین وارد محشر مى شوند و آنها عبارتند از:

1. سخن چین ، به صورت میمون .

2. حرامخواران ، به صورت خوک .

3. ربا خواران ، واژگون (پاها به طرف بالا و سرها به طرف زمین ).

4. ستمگران ، کور.

5. خود پسندها، کر و لال .

6. عالم بى عمل و قاضى ناحق ، در حال جویدن زبان خود...

7. آزار دهندگان همسایه ، دست و پا بریده .

8. خبر گزاران سلطان ظالم ، آویخته به شاخه هاى آتش .

9. شهوت پرستان و عیاشان و آنان که حقوق الهى را پرداخت نمى کنند، بدبوتر از مردار گندیده .

10. متکبران و مغروران ، در پوششى از آتش در روز قیامت محشور خواهند شد.

------------------

بحارالانوار،ج 7،ص89 .