کتاب خوانی را باید جزو عادات خودمان قرار دهیم.به فرزندانمان هم از کودکی عادت بدهیم کتاب بخوانند؛مثلا وقتی که می خواهند بخوابند،کتاب بخوانند.یا وقتی ایام فراغتی هست،روز جمعه ای هست که تفریح می کنند،حتما بخشی از آن روز را به کتاب خواندن اختصاص دهند.در تابستانها که نوجوانان و جوانان محصل،تعطیلند حتما کتاب بخوانند.کتابهایی را معین کنند،بخوانند و تمام کنند.

مقام معظم رهبری