احکام روزه بانوان :

برخی از بانوانی که روزه بر آنها واجب نیست عبارتند از:

الف. زن باردار
زنی که وضع حمل او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست. و باید برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست. و بنا بر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه‏هایی را که نگرفته باید قضا نماید.  (1) 

ب. زن شیرده

زنی که بچه شیر می‏دهد و شیر او کم است، چه مادر بچه یا دایه او باشد یا بی‏اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه‏ای که شیر می‏دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. و نیز اگر برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست. و بنا بر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه‏هایی را که نگرفته، باید قضا نماید. ولی اگر کسی پیدا شود که بی‏اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگر که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد. (2) 

ج. زن پیر

١. کسی که به واسطه پیری نمی‏تواند روزه بگیرد، یا برای او مشقت دارد، روزه بر او وجب نیست. ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد طعام که تقریبا ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. (3) 

٢. کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه‏هایی را که نگرفته به جا آورد.  (4)

----------------------------------------------

1-. توضیح المسائل، مسئله 1728.
2-. توضیح المسائل، مسئله 1729.

3-. توضیح المسائل، مسئله 1725.
4 -. توضیح المسائل، مسئله 1726.

توضیح  : این مسائل از رساله ی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه انتخاب شده است.

مقلدان سایر مراجع به رساله ی مرجع خود رجوع فرمایند.