شروع پرهیز از مبطلات روزه ، طلوع فجر صادق (وقت اذان صبح )است ؛پس اگر با شنیدن اذان ، به طلوع فجر اطمینان پیدا کند ، نباید چیزی بخورد و اگر لقمه ای در دهان وارد شد ، نباید فرو برد.اما اگر اطمینان به دخول وقت ندارد ، می تواند چیزی بخورد. (*)

 

*  امام خمینی : در شبهایی که روشنایی ماه بر طلوع فجر غلبه دارد (شب های مهتابی)(1)باید برای نماز صبر کنند تا روشنایی طلوع فجر مشخص شود(حدود پانزده دقیقه بعد از اذان نماز بخوانند).(2).

سایر مراجع : برای خواندن نماز صبح بین شب مهتابی و غیر مهتابی فرقی نیست (3) وملاک یقین به طلوع فجر و دخول وقت نماز است.(4)

---------------------------------

1-حدود شبهای دوازدهم تا نوزدهم هر ماه قمری.

2-امام خمینی،استفتائات ، ج1 ،ص 131،س 19.

3-امام خامنه ای :گر چه احتیاط در این مورد خوب است .مقتضی است مؤمنین جهت رعایت احتیاط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح ، همزمان با شروع اذان صبح از رسانه ها برای روزه امساک نمایند و حدود پنج شش دقیقه بعد از اذان شروع به ادای فریضه صبح نمایند.

آیت الله سبحانی :احتیاط این است که در تمام روزها بیست و یک دقیقه پس از آغاز اذان صدا و سیما نماز صبح را برگزار کنند.

4- ایت الله بهجت و آیت الله سیستانی : استفتا؛ آیت الله خامنه ای ،اجووبت الاستفتائات ،س 354 و 362 و استفتا؛ آیت الله سبحانی ،استفتائات ،ج 1،س 247؛آیت الله صافی،جامع الاحکام ،ج 1،س 193 و استفتا؛ ایت الله مکارم،استفتائات جدید،ج1 ،س104.

منبع کلی: اجکام مصور ،موسسه اطلس تاریخ شیعه به نقل از :توضیح المسائل ده مرجع ،م 1574 و با استفاده از م 714؛آیت الله خامنه ای ،اجوبت الاستفتائات ،س 351؛آیت الله سبحانی،توضیح المسائل ،م 1492 و با استفاده از م 714.