روزى رسول اکرم (صلی الله علیه و اله ) فرمود: دیشب در خواب دیدم که مردى نزد من آمد و گفت: برخیز برخاستم . دو مرد را دیدم که یکى ایستاده و در دست خود چیزى شبیه به عصاى آهنین دارد و آن را بر گوشه دهان مرد دیگرى که نشسته است فرو مى برد به اندازه اى فشار مى دهد تا میان دو شانه اش مى رسد آنگاه بیرون آورد و در طرف دیگر دهان او داخل مى کند، طرف اول خوب مى شود این قسمت دیگر را هم مانند قبلى پاره مى کند به آن شخص که مرا حرکت داد گفتم این چه کسى است و براى چه این طور عذاب مى کشد، گفت این مرد دروغگو است که در قبر او را تا روز قیامت این طور کیفر مى دهند.

--------------------------------

منبع : منتهی الامال ،ج 1، ص 328 .