***لطفا پاورقی ها را حتما بخوانید***

سوال :آیا با شروع اذان مغرب افطار جایز است؟

جواب :اگر یقین حاصل شود که وقت داخل شده ،اشکال ندارد و اگر شک یا گمان دارد ،افطار جایز نیست.(1)

آیت الله بهجت :وقت افطار همان وقت مغرب شرعی است که وقت پنهان شدن خورشید در افق زمین مسطح می باشد.(2)

چند نکته :

1- میان غروب و مغرب تفاوت وجود دارد.(3)

«غروب»آن است که قرص خورشید از افق محو شود،ولی مغرب آن است که سرخی طرف مشرق تا بالای سر انسان برسد.(همان وقت اذان)

فاصله ی میان غروب و مغرب در فصل های مختلف سال یکسان نیست و حدود پانزده تا بیست دقیقه است.(4)

2- هرچند خواندن نماز مغرب و عشا بعد از اذان مغرب بهتر است ، ولی اگر کسی منتظر انسان باشد یا خود شخص بسیار گرسنه است ،فضیلت افطار بیشتر است.(5)

-----------------------------------

1- توضیح المسائل ده مرجع ،با استفاده از مساله 742 و 1693؛ایت الله خامنه ای ،اجوبت الاستفتائات

، با استفاده از سوال 360 و استفتا؛آیت الله سبحانی ،توضیح المسائل ،با استفاده از مساله 714و1603.

2-آیت الله بهجت،استفتائات،جلد2،سوال2814.

3-آیت الله بهجت مغرب شرعی را همان غروب می دانند و فرموده اند :مغرب زمانی است که قرص خورشید در افق پنهان شود. در مورد روزه نیز وقت افطار را غروب می دانند ولی می فرمایند : احتیاط مستحب آن است که مدتی صبر کند تا سرخی طرف مشرق از بین برود.

آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم مغرب را زمانی می دانند که قرص خورشید در افق پنهان شود.در مورد افطار نیز وقت آن رامغرب می دانند ولی می فرمایند:احتیاط واجب آن است که مدتی صبر کند تا سرخی طرف مشرق از بین برود.

4-توضیح المسائل ده مرجع،مساله 735؛العروت الوثقی مع تعلیقات،ج1(اوقات الصلاه الیومیه)مساله 1؛ایت الله بهجت:استفتا؛ایت الله خامنه ای،اجوبه الاستفتائات سوال 347 و استفتا؛آیت الله سبحانی،توضیح المسائل مساله706.

5-توضیح المسائل ده مرجع با استفاده از مساله1750؛آیت الله سبحانی ،توضیح المسائل مساله1659.